Τι είναι η Βιοενίσχυση

Είναι ένας συνδυασμός της σύγχρονης τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που στηρίζεται στην ανάπτυξη και την εφαρμογή εξειδικευμένων μικροοργανισμών.
Αυτή η τεχνολογία είναι βασισμένη στην ελεγχόμενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγμένων μικροοργανισμών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μοναδικές ιδιότητες σε συγκεκριμένο περιβάλλον με σκοπό να επιτύχουν συγκριμένα αποτελέσματα.
Η μέθοδος της Βιονίσχυσης έχει διάφορες εφαρμογές και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που χρησιμοποιούν τη διεργασία ενεργοποιημένης ιλύος, ανεξάρτητα από τη διάταξη και / ή τη διαμόρφωση τους

Γιατί Βιοενίσχυση;

Η εφαρμογή της μεθόδου της Βιοενίσχυσης, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων οδηγεί στα ακόλουθα οφέλη:

Περιβαλλοντικά:

  • Ελαχιστοποίηση της παραγόμενης Βιολογικής Ιλύος από 80% – 100%
  • Εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών στα διάφορα τμήματα της επεξεργασίας της
    εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και μείωση της συγκέντρωσης
    υδρόθειου στο παραγόμενο βιοαέριο
  • Άμεση ρευστοποίηση και εξάλειψη λιπών από τους λιποσυλλέκτες με επίλυση του
    προβλήματος διάθεσής τους
  • Σημαντική μείωση της περίσσειας ιλύος

Οικονομικά:

• Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας (μείωση απαίτησης οξυγόνου).
• Σημαντική μείωση ως και μη λειτουργία της γραμμής αφυδάτωσης ιλύος.
• Μη χρήση πολυηλεκτρολύτών για την αφυδάτωση της λάσπης.
• Μηδενική απόρριψη οργανικών στερεών.
• Δεν απαιτούνται χημικά για την απομάκρυνση του φωσφόρου.
• Το κόστος την μεθόδου της Βιοενίσχυσης δεν ασκεί καμία δυσμενή επίδραση στις λειτουργικές
δαπάνες (OPEX) της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Εξισορροπείται με τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, την μείωση λειτουργίας της γραμμής αφυδάτωσης, καθώς και την κατάργηση
του κόστους διάθεσης λάσπης.
• Δεν απαιτείται οποιαδήποτε κύρια επένδυση (CAPEX) για την εφαρμογή της μεθόδου.